Политика и доставка - Етнографски комплекс Дамасцена (Събития)

Политика и доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

 

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата https://event.damascena.net/, която се оперира и поддържа от „ДАМАСЦЕНА“ ЕООД.

 

 1. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИЛЕТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.1. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата https://event.damascena.net/, са билети за развлекателни събития, конференции и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) На интернет страницата https://event.damascena.net/ се публикува основна информация за всяко отделно организирано Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.

 1. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на „ДАМАСЦЕНА“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123644119, със седалище и адрес на управление с. Скобелево, ул. „Първи май“ № 24 (по-нататък в Общите условия наричано ТЪРГОВЕЦА).

(2) При продажбата на билетите ТЪРГОВЕЦЪТ действа от свое име за своя сметка, или от името и за сметка на съответния организатор на събитието, ако има такъв.

(3) Адресът на мястото, където ТЪРГОВЕЦЪТ осъществява стопанската си дейност, съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. ТЪРГОВЕЦЪТ e търговско дружество, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. 

(4) Данните за контакт на ТЪРГОВЕЦА са както следва: интернет страница www.damascena.net, адрес на електронна поща office@damascena.net, телефон за връзка 886 777 681.

 

III. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА.

Чл.3. (1) Развлекателните събития, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата https://event.damascena.net/, се организират от ТЪРГОВЕЦА. Последният има задължението да осигури на държателите на билетите достъп до съответното събитие и отговаря за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на развлекателната услуга.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ определя мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени в участниците във фестивали, включително хедлайнери, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

(2) Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако ТЪРГОВЕЦЪТ отмени събитието, последният по закон е пряко отговорен пред лицата, закупили билетите, за обезщетяването им и за връщането на платените суми.

(3) В случай, че организатор на съответното събитие е лице, различно от ТЪРГОВЕЦА, неговото наименование и седалището и адреса на управление се публикуват на интернет страницата https://event.damascena.net/, в описанието на съответното събитие.

 1. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Чрез извършването на поръчка на билет през интернет страницата https://event.damascena.net/ клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

2) За покупка на билет през интернет страницата https://event.damascena.net/ е необходимо клиентите да изпълнят следните 7 стъпки:

Стъпка 1 – Избор на Събитие или спектакъл

Стъпка 2 – Избор на билети

Стъпка 3 – Попълване на адрес за доставка

Стъпки 4 & 5 – Избор на метод на плащане и доставка

Стъпка 6 – Преглед на заявката – Потвърждение

Стъпка 7 – Покупка

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от ТЪРГОВЕЦА, с който се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договора за покупка на билет по електронен път.

(3) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

 1. Плащане чрез наложен платеж – дължимата сума се заплаща на куриера при доставка на билетите на указания от клиента адрес;

(4) Ако при избран начин на плащане с наложен платеж дължимата сума не бъде заплатена на куриера, покупката на билета се анулира автоматично, а задължението на ТЪРГОВЕЦА да достави/предаде поръчаните билети отпада.

 1. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ

Чл.5. (1) Поръчаните билети могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента, или да бъдат получени на място в обект на ТЪРГОВЕЦА.

(2) За доставката на билетите ТЪРГОВЕЦЪТ използва куриерските услуги на „Спиди“ АД с интернет страница http://www.speedy.bg/. Доставката се заплаща от клиента.

(3) Поръчаните билети се доставят в рамките на работната седмица, от 9:00 ч. до 18:00 ч., в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато избраните начини на плащане са с наложен платеж. При по-голяма натовареност на ТЪРГОВЕЦА или на доставчика срокът на доставка може да бъде и по-голям от срока по предходното изречение, но не повече от 15 работни дни. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове. Ако доставката не бъде извършена в упоменатите срокове, препоръчително е клиентите да се свържат по телефона с ТЪРГОВЕЦА, за да бъде проверен статуса на пратката. Проверката се извършва по номера на покупката, посочен в имейла, получен в потвърждение за успешно извършената покупка.

(4) В случай, че провеждането на дадено събитие бъде отменено или възникне съществено изменение в условията на провеждането му, включително, но не само, промяна на датата, часа, мястото, състава на изпълнителите или друга промяна в предварително обявената програма, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да върне паричните средства на потребителите, закупили билети за него.

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ не връща заплатената от клиентите такса за доставка на билети.

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАЗЕНЕ И ПОКАЗВАНЕ НА БИЛЕТИТЕ. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Чл.6. (1) Всеки посетител е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието.

(2) При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети.

(3) При покупка на билет посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ предупреждава, че в общия случай се забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на събитията.

Малолетни и непълнолетни посетители на Събитията

Чл.7. (1) На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

 1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;
 2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

(2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

(3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно поставянето на специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители. Поради съдържанието на определена продукция нормативен акт може да забранява допускането на лица под определена възраст. При закупуване на билети за непълнолетни посетители, клиентът е длъжен да провери предварително дали на събитието се допускат малолетни и/или непълнолетни посетители.

 

VIII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ

Чл.8. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

 

 1. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

Чл.9. (1) В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билетите, и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на събитието. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатената развлекателна услуга.

(2)Ако организаторът на събитието реши да отложи събитие или да промени мястото на провеждане, билетът, независимо от причините за отлагането или промяната, е валиден за новата дата или за новото място на събитието. От организатора на събитието зависи дали билетите могат да бъдат върнати или заменени.

(3) Възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, обявени на интернет страницата на ТЪРГОВЕЦА. В тези случаи на клиентите се възстановява сумата, отпечатана върху фискалния бон, като възстановяването става по следните начини:

 1. Билети, закупени от обект на ТЪРГОВЕЦА, се връщат на мястото, откъдето са закупени;
 2. Билетите, закупени чрез интернет страницата https://event.damascena.net/, могат да бъдат върнати на място в обект на ТЪРГОВЕЦА или дистанционно – чрез изпращане на билета по куриер до адреса на управление на ТЪРГОВЕЦА, в който случай клиентът трябва да предостави на ТЪРГОВЕЦА номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билета.

(4) При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, платени за билетите, клиентите могат да отправят исканията си за възстановяване на платената цена директно към Организатора на неговия адрес на управление, посочен в описанието на събитието, или да подадат жалба срещу Организатора пред компетентните държавни органи.

 

 1. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

Чл.10. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

 

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.11. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие ТЪРГОВЕЦЪТ да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

 

XII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 12. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети онлайн са общите помирителни комисии.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени на място, различно от интернет страницата и касите на ТЪРГОВЕЦЪТ и партньорските каси. В тази връзка ТЪРГОВЕЦЪТ съветва клиентите си да купуват билетите си само от оторизираните с права каси или посредством интернет страницатаhttps://event.damascena.net/.

(2) ТЪРГОВЕЦЪТ предупреждава, че при провеждане на концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания.

Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между ТЪРГОВЕЦА и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата https://event.damascena.net/.

 

ЕКИПЪТ НА ДАМАСЦЕНА ВИ ЖЕЛАЕ ПРИЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ!

 

Последна актуализация: 15.06.2020 г.